STAŻE KIERUNKOWE DLA LEKARZY

Rozpatrywane będą wyłącznie podania złożone wraz
z kompletem dokumentów wskazanych poniżej
 

 

Osoba ubiegająca się o staż w Zagłębiowskim Centrum Onkologii powinna złożyć w KANCELARII SZPITALA  nie później niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem stażu (po tym terminie, wnioski na staż, nie będą rozpatrywane) następujące dokumenty:

 

  1. wypełnione podanie/wniosek (Załącznik nr 1) – uprzednio zaakceptowany przez osobę kierującą komórką/jednostką organizacyjną ZCO, w której ma być prowadzony staż,
  2. dwa egzemplarze porozumienia (Załącznik nr 2), wypełnionego i jednostronnie podpisanego przez podmiot kierujący, w tym Oświadczenie lekarza ubiegającego się o realizację stażu (załącznik nr 1 do porozumienia - w treści).
  3. oświadczenie o szczepieniu (Załącznik nr 3).
 
WAŻNIE!
Osoba, która uzyskała zgodę na odbycie stażu kierunkowego, w pierwszym dniu stażu zobowiązana jest do stawienia się w Dziale Kadr, celem skierowania na szkolenie BHP.