Pacjent przyjmowany do poradni musi posiadać:
  • skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, zawierające oznaczenie kodu jednostki chorobowej, z wyjątkiem przypadków nagłych, zagrożenia życia i zdrowia, oraz nie wymagających skierowania;
  • aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego (np. kartę elektroniczną NFZ) lub inny dokument potwierdzający prawo pacjenta do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (np. legitymację emeryta-rencisty, druk ZUS RMUA);
  • wyniki badań dodatkowych, potwierdzających zasadność skierowania do poradni specjalistycznej oraz wyniki badań będących w posiadaniu pacjenta, związanych z jego chorobą;
  • kartę informacyjną leczenia szpitalnego, jeśli pacjent był wcześniej hospitalizowany;
  • pacjent kierowany do poradni specjalistycznej po zakończonym leczeniu szpitalnym winien posiadać Kartę wypisową z adnotacją o skierowaniu do poradni.