Przyjęcie do szpitala odbywa się w dwóch trybach :

I. Przyjęcie w trybie planowym

Planowe przyjęcie odbywa się po wcześniejszym ustaleniu terminu przez lekarza oddziału.

Pacjent, który został skierowany do leczenia planowego w szpitalu powinien zabrać ze sobą:

 • osobiste przybory toaletowe,
 • sztućce,
 • piżamę lub koszulę nocną,
 • szlafrok,
 • ręcznik,
 • bieliznę i pantofle.

Dzieci przyjmowane do szpitala mogą mieć swoje ubranka i zabawki po uzgodnieniu z  pielęgniarką oddziałową.

Izba Przyjęć Planowych czynna w dni robocze w godzinach 07:00–14:35.

Pacjent w ustalonym dniu zgłasza się do przyjęcia do Izby Przyjęć Planowych (na parterze, przy wejściu głównym) z wymaganymi dokumentami : 

 • skierowanie na hospitalizację (w przypadku Oddz. Onkologii Klinicznej skierowanie dotyczy pierwszej hospitalizacji w planowanym cyklu leczenia),
 • badania wymagane przez oddział przy przyjęciu planowym, o których pacjent zostaje powiadomiony w trakcie kwalifikacji do przyjęcia,
 • dokument tożsamości - ze zdjęciem i numerem PESEL (dla obcokrajowców - paszport),
 • aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego potwierdzający prawo pacjenta do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (np. legitymację emeryta-rencisty, druk ZUS RMUA),
 • wyniki badań będących w posiadaniu pacjenta, związanych z jego chorobą, karty informacyjne leczenia szpitalnego, jeśli pacjent był wcześniej hospitalizowany;

Po rejestracji w Izbie Przyjęć pacjent otrzymuje opaskę identyfikacyjną, ma założoną historię choroby. Następnie deponuje ubrania, pozostawione rzeczy zostają spisane i spakowane. Rzeczy wartościowe zostają umieszczone w depozycie rzeczy wartościowych zgodnie z obowiązującą procedurą.  Szpital nie odpowiada za przedmioty wartościowe i pieniądze zatrzymane przez pacjenta, nie przekazane do depozytu szpitala. Pacjent następnie zostaje skierowany do oddziału, gdzie personel pielęgniarski udziela dalszych informacji.

II. Przyjęcie w trybie nieplanowym (nagłym) dotyczy wyłącznie pacjentów znajdujący się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia.

Świadczenia te udzielane są na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (oznakowane wejście do SOR, od ul. Legionów Polskich).

W przypadku przyjęcia do szpitala pacjenta w stanie nagłym (zagrożenia zdrowia i życia), wyżej wymienione rzeczy osobiste oraz dokumentu powinny zostać dostarczone pacjentowi przez rodzinę lub opiekuna.

Kontakt telefoniczny: 32 621 21 12 lub 32 262 24 35

 

Uwaga! Pacjenci w stanie:

 • nagłego zachorowania;
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.
mogą skorzystać ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Po godzinie 18.00 do 8.00 rano dnia następnego (całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy) pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne i udzielane bez skierowania w dowolnym punkcie udzielającym tych świadczeń.

Świadczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej udzielane są w Przychodniach Specjalistycznych (wejście od ul. Szpitalnej 13).

Kontakt telefoniczny: 32 621 20 75.

 

Informacje ogólne:

 1. Pacjent nie posiadający obywatelstwa polskiego, będący obywatelem jednego z państw Unii Europejskiej powinien posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub ważny w dniu przyjęcia Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ albo poświadczenie z Narodowego Funduszu Zdrowia o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych na podstawie przepisów o koordynacji.
 2. Pacjenci nie posiadający prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym cudzoziemcy z państw nie należących do Unii Europejskiej sami pokrywają koszty leczenia. Szpital może uzależnić przyjęcie pacjenta od uiszczenia zaliczki na poczet kosztów leczenia, z wyjątkiem przypadków nagłych zagrożenia życia i zdrowia.
O czym należy pamiętać:
 • Pacjent, który został skierowany do leczenia planowego w Szpitalu powinien zabrać ze sobą: osobiste przybory toaletowe, sztućce, piżamę lub koszulę nocną, szlafrok, ręcznik, bieliznę i pantofle.
 • Dzieci przyjmowane do Szpitala mogą mieć swoje ubranka i zabawki po uzgodnieniu z  pielęgniarką oddziałową.
 • W przypadku przyjęcia do Szpitala pacjenta w stanie nagłym (zagrożenia zdrowia i życia), wyżej wymienione rzeczy osobiste powinny zostać dostarczone pacjentowi przez rodzinę lub opiekuna faktycznego.
 • Pacjent powinien oddać do przechowania w szpitalnym depozycie ubrań odzież i obuwie wyjściowe.
 • Pieniądze i przedmioty wartościowe pacjent może złożyć w Depozycie Szpitala i otrzymać je za pokwitowaniem w dniu wypisu.
 • Szpital nie odpowiada za przedmioty wartościowe i pieniądze zatrzymane przez pacjenta, nie przekazane do Depozytu Szpitala.
 • Telefony komórkowe, komputery przenośne (laptopy, netbooki), odtwarzacze MP3/MP4 i inny sprzęt elektroniczny mogą być używane w salach chorych przez pacjentów wyłącznie za zezwoleniem ordynatora lub jego zastępcy, ponieważ takie urządzenia mogą zakłócić pracę elektronicznego sprzętu medycznego.
Informacje dotyczące wypisania ze szpitala

Wypisanie pacjenta ze Szpitala, jeżeli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej, następuje:

 • gdy stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w Szpitalu,
 • na żądanie pacjenta lub przedstawiciela ustawowego, po poinformowaniu przez lekarza o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w Szpitalu. Osoba ta składa pisemne oświadczenie o wypisaniu ze Szpitala na własne żądanie.
  W przypadku odmowy złożenia takiego oświadczenia, lekarz sporządza adnotację w dokumentacji medycznej,
 • w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu Porządkowego Szpitala przez pacjenta, jeśli nie zagraża to życiu pacjenta lub innych osób.

Przed opuszczeniem Szpitala każdy pacjent otrzymuje wypis z kartą informacyjną o przebiegu leczenia oraz ewentualnie odpowiednie zaświadczenie o niezdolności do pracy. Do wydania takiego zaświadczenia niezbędny jest NIP zakładu pracy pacjenta, PESEL pacjenta, NIP pacjenta lub dowód osobisty pacjenta.

Kartę informacyjną należy zachować i okazywać podczas wizyt kontrolnych w Poradni u lekarza specjalisty.