Szpitalny Oddział Ratunkowy - SOR

Lekarz Kierujący
lek. Jacek Szpunar
p.o. Koordynator:
dr n. med i n. o zdr. Jacek Bogusław Olszewski

 

Telefony:
  • Obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć – 32 621 24 35; 32 621 21 12
  • Koordynator SOR – 32 621 21 10
  • Izba Przyjęć Planowa – 32 621 21 21

 

Informacje ogólne

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) jest jednostką systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane w oddziale polegają na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się wstanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia z powodu m.in.: nagłego zatrzymania krążenia, niewydolności krążenia, ostrych zespołów wieńcowych, ostrej niewydolności oddechowej, urazów, udaru mózgu we wczesnej fazie, wstrząsu anafilaktycznego, nagłych silnych bólów brzucha.

Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela świadczeń opieki zdrowotnej całodobowo, siedem dni w tygodniu oraz jest oddziałem akredytowanym do prowadzenia specjalizacji w medycynie ratunkowej.

W ramach SOR funkcjonują następujące obszary: segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć, resuscytacyjno-zabiegowy, wstępnej intensywnej terapii, terapii natychmiastowej, obserwacji oraz konsultacyjny. Oddział zapewnia także możliwość izolacji pacjenta, u którego stwierdzono chorobę zakaźną, lub pacjenta z podejrzeniem zachorowania na chorobę zakaźną.

W celu zapewnienia szybkiego dostępu do świadczeń dla osób najciężej chorych w SOR funkcjonuje system segregacji medycznej TRIAGE. Każdy osoba zgłaszająca się do SOR lub kierowana przez Zespół Ratownictwa Medycznego podlega wstępnej ocenie stanu zdrowia dokonywanej przez ratownika medycznego. Po dokonaniu oceny pacjent zostaje przydzielony do jednej z pięciu kategorii zróżnicowanych pod względem stopnia pilności udzielenia jej świadczeń zdrowotnych, zwanej dalej „kategorią pilności”. Pierwszeństwo mają osoby w stanie zagrożenia życia, w związku z czym oczekiwanie na konsultacje lekarską osób nie będących w stanie zagrożenia życia może się wydłużyć. Pacjenci, którzy po wstępnej diagnostyce i leczeniu wymagają dalszej hospitalizacji przekazywani są na oddział szpitalny, bądź w razie potrzeby do innej jednostki zapewniającej możliwość hospitalizacji i dalszego leczenia.

W okresie pandemii wirusa SARS-CoV-2 wdrożono procedurę pre-TRIAGE, która ma na celu wstępną ocenę i kwalifikację pacjenta pod względem epidemiologicznym. Na jej podstawie pacjent kierowany jest na część „czystą” lub „izolacyjną” SOR.

WAŻNE!

Na terenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego może przebywać wyłącznie pacjent.

Pacjenci nie wymagający diagnostyki i leczenia w SOR powinni się udać do poradni lekarza rodzinnego lub do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w godzinach 18:00-6:00 oraz dni wolne od pracy.

Szpitalny Oddział Ratunkowy nie pełni funkcji Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS). Nie zastępuje lekarza POZ i lekarza specjalisty w zakresie diagnostyki i leczenia chorób przewlekłych.

Skierowanie do szpitala wystawione przez lekarza POZ lub AOS nie gwarantuje przyjęcia i hospitalizacji. Decyzję o przyjęciu pacjenta do oddziału szpitalnego podejmuje lekarz SOR po konsultacji z lekarzem z oddziału.