Informacja dotycząca sposobu złożenia skargi/wniosku w ZCO Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

Skargi/wnioski można składać:

  • Za pośrednictwem poczty elektronicznej, opatrzone podpisem elektronicznym na adres: szpital@zco-dg.pl
  • Listownie na adres: Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza
  • na adres skrzynki ePUAP: /ZCODG/SkrytkaESP, opatrzone podpisem elektronicznym
  • Ustnie do protokołu.

 

Skargi i wnioski można składać ustnie do protokołu w dni robocze w godzinach 7:25 - 15:00. W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie; w protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.

Nie można składać skarg i wniosków telefonicznie.

Jeśli pacjent lub osoba go reprezentująca uzna, że prawa pacjenta zostały naruszone, może zwrócić się z interwencją do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenie, a następnie wnieść skargę do Działu Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych, Statystyki i Analiz. Zgłoszone skargi lub wnioski są załatwiane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zgłoszenia. W przypadkach trudnych bądź losowych termin rozpatrzenia skargi lub wniosku może zostać przedłużone do 60 dni. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek, do złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

Skarga i wniosek powinna zawierać: imię i nazwisko wnoszącego, adres do korespondencji, w przypadku skargi - precyzyjny opis zdarzenia, a w przypadku wniosku -  opis żądania. Skarga i wniosek powinny zostać podpisane przez osobę, która je składa. Jeżeli skarga lub wniosek składana jest w imieniu osoby trzeciej należy załączyć pisemne upoważnienie osoby, w której imieniu składa się skargę.

Informację w zakresie możliwości złożenia skargi, bądź wniosku można uzyskać telefonicznie w dni robocze pod nr tel. 32 621 20 49  w godz.  7:25 – 15:00.

Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.


Skargę można złożyć na druku DRUK