Informacja dotycząca sposobu złożenia skargi/wniosku w ZCO Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

Skargi/wnioski można składać:

  • listownie na adres:

ZCO Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej
ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres szpital@zco-dg.pl
  • ustnie do protokołu

Obszar Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych przyjmuje skargi i wnioski od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25-15:00. Dyrektor Szpitala lub Lekarz Naczelny Zagłębiowskiego Centrum Onkologii przyjmują skargi i wnioski po wcześniejszym umówieniu spotkania. W przypadku osób, których stan zdrowia, a w szczególności stopień niepełnosprawności ruchowej, uniemożliwia osobiste dotarcie do biura Dyrekcji Szpitala w sprawie złożenia skargi lub wniosku, spotkanie odbywa się w pomieszczeniu Izby Przyjęć Planowych zlokalizowanej bezpośrednio przy wejściu głównym Szpitala przy ul. Szpitalnej, w godzinach 13:00-15:00 po zakończeniu przyjęć planowych.

UWAGA! W okresie trwania stanu epidemii nie jest możliwe wniesienie skargi lub wniosku ustnie do protokołu, w celu uniknięcia transmisji wysokozakaźnego czynnika chorobotwórczego. Skargi i wnioski w okresie trwania stanu epidemii składa się za pomocą środków komunikacji zdalnej.

Warunkiem rozpatrzenia pisemnej skargi (wniosku) jest podanie adresu pocztowego do korespondencji. Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skarga powinna zawierać:

- imię i nazwisko skarżącego;
- dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania);
- dokładny opis zdarzenia.

Informację w zakresie możliwości złożenia skargi, bądź wniosku można uzyskać telefonicznie od poniedziałku do piątku pod nr tel. 32 621 2049  w godz.  7:25 – 15:00

Skargę można złożyć na druku DRUK