Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Kierownik ZOL: mgr Robert Szczęśniak

 Telefon: 32 621 22 93

  E-mail: zol@zco-dg.pl

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Dąbrowie Górniczej funkcjonuje w strukturach Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz.  Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej od 01.02.2013 roku.

Zakład Opiekuńczo- Leczniczy udziela świadczeń w lokalizacji przy ul. Krasińskiego 43 w Dąbrowie Górniczej.

Głównym celem Zakładu jest zapewnienie pacjentom całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem opiekę,  pielęgnację i rehabilitację.

Zadaniem  Zakładu  Opiekuńczo- Leczniczego jest okresowe objęcie całodobową   pielęgnacją i kontynuacją leczenia osób przewlekle chorych oraz osób, które przebyły leczenie szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania , leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego i nie wymagają dalszej hospitalizacji w oddziale szpitalnym.  Jednak  ze względu na stan zdrowia i niesprawność fizyczną, brak samodzielności w samoopiece i samopielęgnacji,  u osób tych konieczna jest kontrola lekarska,  profesjonalna pielęgnacja i rehabilitacja.

Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Dąbrowie Górniczej realizuje świadczenia w ramach kontraktu z NFZ.

Warunki lokalowe

 • Sale 2,3,4,5 i 6 osobowe
 • Sala rehabilitacyjna
 • Świetlica – sala dziennego pobytu, sala terapii zajęciowej
 • Pokój terapii logopedycznej i psychologicznej

W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym organizowane są zajęcia kulturalno-oświatowe mające na celu podtrzymywanie tradycji związane z Świętami Bożego Narodzenia, Świętami Wielkanocnymi, Dzień Kobiet, Dzień Babci i Dziadka itp.

Świadczenia realizowane w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym w zakresie stacjonarnej opieki długoterminowej:
 • Świadczenia pielęgniarskie

 • Świadczenia lekarskie

 • Rehabilitacja zgodnie ze zleceniem lekarza

 • Badania i terapia psychologiczna

 • Terapia logopedyczna

 • Terapia zajęciowa

 • Kontynuacja leczenia farmakologicznego

 • Kontynuacja leczenia dietetycznego

 • Zaopatrzenie w wyroby medyczne określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz.U.2013.1480 z późn. zm.)

 • Badania diagnostyczne (podstawowe)

 • Konsultacje specjalistyczne

 • Zlecony transport sanitarny

 • Edukacja i poradnictwo zdrowotne

 • Opieka duszpasterska

Zasady przyjęć do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

Decyzję o przyjęciu podejmuje komisja kwalifikująca do pobytu w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym na podstawie na podstawie złożonej dokumentacji.

Wypełnione dokumenty składane są u Kierownika Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Dąbrowie Górniczej ul. Krasińskiego 43.

Decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia wydaje Dyrektor. Kierownik ZOL informuje o tym na piśmie osobę ubiegającą się o przyjęcie do ZOL.

Przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego odbywa się po uzyskaniu pisemnej zgody osoby kierowanej lub jej opiekuna prawnego.

Przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego odbywają się według kolejności składanych wniosków z uwzględnieniem kryteriów medycznych i wskazań lekarskich.

Poza kolejnością w miarę posiadania wolnych miejsc mogą zostać przyjęci pacjenci w trybie pilnym tj.: pacjenci samotni, wypisywani po hospitalizacji ze szpitala,  pacjenci zakwalifikowani już uprzednio do ZOL wypisywani po hospitalizacji ze Szpitala po hospitalizacji powyżej 14 dni kalendarzowych oraz pacjenci, którzy w ocenie wg skali Barthel uzyskali 0 punktów oraz wymagają żywienia dojelitowego przez zgłębnik żołądkowy, gastrostomię lub jejunostomię.

Przyjęcie do Zakładu jest ustalone przez Kierownika ZOL z pacjentem, a jeżeli jego stan zdrowia na to nie pozwala, z opiekunem faktycznym po uprzednim wydaniu decyzji komisji kwalifikującej.

W dniu przyjęcia lekarz i pielęgniarka Zakładu oceniają pacjenta według skali Barthel. Pacjent który został oceniony powyżej 40 punktów wg. w/w skali nie zostanie przyjęty do Zakładu.

NFZ finansuje pobyty pacjentów wyłącznie do 40 punktów wg. w/w skali.

Do Zakładu nie przyjmuje się pacjentów, którzy w ocenie skalą Barthel otrzymali 40 punktów lub mniej, u których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

Zgoda pacjenta na pobyt jest warunkiem przebywania w Zakładzie. Pacjent nie może przebywać w Zakładzie wbrew swojej woli. Oświadczenie woli składane jest w momencie przyjęcia pacjenta do Zakładu.

Dokumenty do pobrania

Wniosek o wydanie skierowania

Skierowanie do ZOL

Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lelakrskie

Skala Barthel

Oświadczenie o odbiorze pacjenta

Zgoda pacjenta na opłaty i opiekę

Oświadczenie o przepustkę

Oświadczenie choroba nowotworowa

Spadek

Oprócz prawidłowo wypełnionego wniosku, należy dostarczyć:

 • 2 kserokopie aktualnej decyzji ZUS w sprawie waloryzacji emerytury,
 • Kserokopia (z obu stron) legitymacji ubezpieczeniowej emeryta/rencisty,
 • Kserokopie wypisów pacjenta z leczenia szpitalnego,
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli pacjent posiada),
 • Dowód pacjenta do wglądu, przy składaniu wniosku,

Prosimy również aby na dokumentach wypełnianych przez lekarza i pielęgniarkę była zamieszczona pieczątka jednostki (tj.poradni, oddziału szpitalnego) kierującej pacjenta do ZOL.

Zasady odpłatności

Koszty wyżywienia i zakwaterowania ponosi pacjent zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z poźn. zm.). Zgodnie z w\w art. 18 osoba przebywająca w ZOL ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowani. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, z tym, że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu pacjenta w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

Opłatę ustala się ponownie po każdorazowej zmianie wysokości dochodu pacjenta przebywającego w ZOL.

Warunki pobytu w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym

 • Całodobowa opieka pielęgniarska
 • Opieka lekarska (lekarz internista, psychiatra, neurolog)
 • Rehabilitacja
 • Terapia zajęciowa
 • Terapia logopedyczna
 • Terapia psychologiczna
 • Całodobowe wyżywienie – zróżnicowane diety
Wypis

Wypisanie pacjenta z Zakładu następuje:

 • Gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszych całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, w szczególności jeżeli w ocenie skalą Bartel pacjent uzyskał powyżej 40 punktów.
 • Na żądanie pacjenta lub jego opiekuna prawnego, gdy nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie zagrożenie jego zdrowia lub życia, po złożeniu pisemnego oświadczenia.
 • Wypisania z Zakładu dokonuje lekarz.