Tradycje Szpitalnictwa w Dąbrowie Górniczej sięgają przełomu XVIII i XIX wieku, kiedy to w 1796 roku powstała pierwsza kopalnie węgla kamiennego.

Rozwój górnictwa węglowego, a także cynku w pierwszej połowie XIX wieku przyciągnął do Dąbrowy Górniczej wielu robotników szczególnie z regionu kieleckiego, dla których powstały w latach dwudziestych w dzielnicy Reden tzw. Koszary górnicze, gdzie założono pierwszy 20-łóżkowy oddział „Lazaret”, będący namiastką szpitala. Leczono tam wszystkie schorzenia łącznie z obrażeniami i złamaniami doznanymi podczas pracy w kopalni.

W lutym 1863 roku w tym szpitalu leczeni byli polscy powstańcy ranni w bitwie o dworzec kolejowy w Sosnowcu.

W 1880 roku Towarzystwo Francusko-Włoskie, właściciel kopalni "Paryż", wybudowało 20-łóżkowy szpital św. Barbary, którego uroczyste otwarcie nastąpiło 15 stycznia 1882 roku. Personel szpitala stanowili jeden lekarz, dwóch felczerów i pięć osób obsługi. Był to piąty obiekt szpitalny w Zagłębiu, a czwarty w górnictwie. Mury i fundamenty tego szpitala służą do dzisiaj, będąc częścią chirurgii ogólnej. Inne Towarzystwo Francusko-Włoskie, będące właścicielem Huty Bankowa w 1896 roku założyło obok szpitala św. Barbary nowy, 40-łóżkowy szpital św. Wincentego. Pracował w nim jeden lekarz, cztery pielęgniarki i dziesięć osób obsługi. Szpital posiadał dwie sale dla zakaźnie chorych w osobnym budynku. Prawo do korzystania z bezpłatnej opieki szpitalnej przysługiwało tylko pracownikom, natomiast ich rodziny oraz emeryci takiego prawa nie posiadali. Wzrost liczby mieszkańców miasta oraz rozwój przemysłu spowodowały, że w pierwszych latach XX wieku szpitale dąbrowskie były przepełnione, a niedobór personelu fachowego i skąpe wyposażenie ograniczało możliwości lecznicze szpitali.

W 1905 roku rozpoczyna pracę w szpitalu św. Barbary dr Szymon Starkiewicz - lekarz społecznik, pracujący przez wiele lat wśród dzieci z najbiedniejszych rodzin. Był organizatorem wielu akcji pomocy dzieciom z rodzin bezrobotnych, między innymi akcji "szklanki mleka". Od 1973 roku dr Szymon Starkiewicz jest patronem Szpitala w Dąbrowie Górniczej.

Pierwsze lata niepodległości, to wprowadzenie w Zagłębiu powszechnego i obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek choroby oraz powstanie kasy chorych, która przejęła obydwa szpitale - górniczy św. Barbary i hutniczy św. Wincentego. Obydwa szpitale służyły miastu przez cały okres międzywojenny aż do lat sześćdziesiątych. W połowie lat trzydziestych sytuacja szpitali poprawiła się po przyjęciu ich przez Ubezpieczalnie Społeczną w Sosnowcu. Okres okupacji hitlerowskiej to zamknięcie dla Polaków szpitala w Sosnowcu, przejęcie przez Szpitale dąbrowskie opieki nad mieszkańcami Sosnowca. W tym okresie pracują
w naszym szpitalu znani lekarze: Dr M. Trawiański, W. Zahorski, W. Starzewski, Z. Sztaba, późniejsi profesorowie Akademii Medycznych. Lata powojenne i pięćdziesiąte to szpital mieszczący się w dwóch budynkach, pamiętających czasy carskie, oraz w jednym baraku. Dopiero pierwsza modernizacja w latach 1961-71, wybudowanie nowego pawilonu, stwarza warunki do powstania nowych oddziałów, w tym także oddziału urazowo-ortopedycznego. Szybki rozwój miasta w okresie budowy Huty Katowice, trzykrotny wzrost liczby mieszkańców, spowodował rozpoczęcie, trwającego do dzisiaj następnego etapu rozbudowy i modernizacji szpitala. W latach osiemdziesiątych powstał nowoczesny 156-łóżkowy pawilon internistyczny, pawilon rehabilitacyjny, zmodernizowano zaplecze techniczne oraz większość oddziałów. Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej jest nowoczesnym, wysokospecjalistycznym obiektem, wyposażonym w nowoczesną aparaturę medyczną i zatrudniającym wysokowykwalifikowaną kadrę. Od przeszło stu lat swojej historii losy naszego szpitala ściśle związane są z losami miasta i jego przemysłem i mamy nadzieję że miasto i przemysł będzie gwarantem jego dalszego rozwoju.

100-letnia tradycja Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej.

Historia Onkologii w Szpitalu w Dąbrowie Górniczej rozpoczęła się w roku 2004, kiedy to powstała Poradnia Onkologiczna. Z roku na rok wzrastała liczba udzielanych w niej porad. Ponadto Szpital przy Oddziale Wewnętrznym posiadał wyspecjalizowany Odcinek Chemioterapii, w którym podawano pacjentom cytostatyki. Kolejnym dużym krokiem było uruchomienie pierwszego w Zagłębiu Oddziału Onkologii Klinicznej, który ostatecznie rozpoczął swoją pracę we wrześniu 2010 roku.

Oddział wyspecjalizowany jest w chemioterapii układu oddechowego, przewodu pokarmowego, raka piersi, nowotworów głowy i szyi, czerniaka, chłoniaków i przewlekłych chorób krwi. Oddział Onkologii Klinicznej prowadzi również opiekę nad pacjentami poddanymi radioterapii onkologicznej oraz diagnostykę onkologiczną. Oddział ściśle współpracuje ze zlokalizowaną w naszym szpitalu poradnią onkologiczną.

Przesłanką do stworzenia jednostki były potrzeby zdrowotne mieszkańców, ale i doświadczenie Szpitala w przedmiotowej sprawie. W zakresie doświadczenia Oddziały zabiegowe prowadziły operacje onkologiczne, często współpracując i przejmując pacjentów z większych, wyspecjalizowanych placówek. Naturalną konsekwencją tego działania był zamysł, aby do leczenia nowotworów podejść bardziej kompleksowo.

Z inicjatywy Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej Zbigniewa Grzywnowicza, Wojewody Śląskiego Zygmunta Łukaszczyka, Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza oraz przy zaangażowaniu Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza Zbigniewa Podrazy, Dyrektora Instytutu Onkologii w Gliwicach prof. dr hab. n. med. Bogusława Maciejewskiego i Wiceprzewodniczącej Sejmowej Komisji Zdrowia Beaty Małeckiej-Libery, podjęto się realizacji projektu Zagłębiowskiego Centrum Onkologii.

W czerwcu 2011 r. podpisane zostało Porozumienie uznające za celowe utworzenie ośrodka przy Dąbrowskim Szpitalu. Zagłębiowskie Centrum Onkologii, jako ośrodek satelitarny dla Instytutu Onkologii w Gliwicach, wypełni lukę w dostępie do wysokospecjalistycznych świadczeń, a także będzie stanowił część istniejącej już Konsorcyjnej Sieci Onkologii Śląskiej. Docelowo Zagłębiowskie Centrum Onkologii w swoich strukturach posiadać będzie kompleks diagnostyczny, chemio i radioterapii, szpitalny, chirurgiczny, wielodyscyplinarny. Nadzór merytoryczny nad Centrum sprawować będzie Gliwicki Oddział Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie. W dniu 20 września 2011 r. odbyła się Konferencja inaugurująca utworzenie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii.

 

 

W dniu 24 lutego 2012 r. podpisane zostało Porozumienie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym w Dąbrowie Górniczej a Centrum Onkologii – Instytutem w Gliwicach w sprawie współpracy w zakresie leczenia operacyjnego chorych na nowotwór tarczycy i innych typów chorób nowotworowych. Celem porozumienia jest wdrożenie procesu przyjmowania przez Szpital pacjentów oczekujących na leczenie operacyjne w Centrum Onkologii.

Postęp prac budowlanych:

przed:

marzec:

kwiecień:

maj:

czerwiec:

lipiec:

sierpień:

wrzesień:

październik:

listopad:

 

Kontakt

tel.: 32 621 20 00        e-mail:  szpital@zco-dg.pl

więcej >

E-pacjent

system umawiania wizyt online

zarejestruj się online >

Nauka

Staże kierunkowe dla lekarzy, badania ankietowe, badania kliniczne, praktyki

więcej >