DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zco-dg.pl

Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

ul. Szpitalna 13
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 621 2000
e-mail: szpital@zco-dg.pl

Data publikacji strony internetowej: listopad 2016
Data ostatniej istotnej aktualizacji: styczeń 2023

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób niepełnosprawnych:

 • zmiana kontrastu,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych,
 • po powiększeniu strony do 200% rozmiarów początkowych jest utrzymana widoczność całości informacji na stronie.

Oświadczenie sporządzono dnia: 20.03.2024 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W Szpitalu do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczony został Daniel Bednarczyk, e-mail: dbednarczyk@zco-dg.pl, telefon: 32 621 21 84 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

W zakresie dostępności architektonicznej:

Jednostki organizacyjne Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej zlokalizowane są w dwóch kompleksach budynków znajdujących się w Dąbrowie Górniczej przy ul. Szpitalnej i ul. Krasińskiego.

Szpital spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 1. Przestrzenie komunikacyjne budynków częściowo wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pionowa – windy),
 2. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny – tablice informacyjne, portier,
 3. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,
 4. Szpital dysponuje wejściami częściowo przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych,
 5. Część toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 6. Na parkingach wyznaczone są miejsca dla osób niepełnosprawnych,
 7. Szpital zapewnia dostępność wózków inwalidzkich dla pacjentów w Przychodniach Specjalistycznych.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

Zapewnienie komunikacji ze szpitalem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez portiera o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.

Na miejscu istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.