Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górnicze od roku 2000 jako jedna z pierwszych Placówek w Polsce posiada Status Szpitala Akredytowanego nadawanego przez Ministra Zdrowia. Od roku 2008 Szpital wdrożył, certyfikował i doskonali systemy ISO 14001,18001,9001. Od roku 2019 system 18001 jest doskonalony ale nie certyfikowany.

Wdrożone i certyfikowane systemy jakości świadczą o wysokiej jakości świadczonych przez Szpital usług, które niezmiennie od 24 lat staramy się doskonalić.

POLITYKA JAKOŚCI ORAZ ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej prowadzi wielospecjalistyczną działalność leczniczą w zakresie kompleksowej diagnostyki i leczenia pacjentów.

Usługi medyczne świadczone są na wysokim poziomie zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, zapisami międzynarodowej normy Systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 oraz normy Systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015 oraz oczekiwaniami i potrzebami pacjentów.
Działania podejmowane przez Szpital zapewniają pacjentom i osobom odwiedzającym, a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy, równocześnie dbając o środowisko naturalne oraz lokalną społeczność.

Cele jakościowe, środowiskowe oraz dotyczące zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy stojące przed naszym Szpitalem to

 1. ciągła poprawa standardu oferowanych usług medycznych,
 2. ciągła poprawa warunków bytowych pacjentów korzystających z usług Szpitala,
 3. dążenie do pełnej satysfakcji pacjentów oraz pracowników Szpitala,
 4. prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska,
 5. uświadamianie i angażowanie personelu w działania na rzecz ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko w wyniku wykonywania usług,
 6. prawidłowe gospodarowanie mediami (wodą, ściekami, energii cieplnej i elektrycznej) oraz odpadami,
 7. zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii środowiskowych,
 8. zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
 9. dążenie do stałej poprawy jakości pracy na wszystkich stanowiskach i we wszystkich środowiskach pracy,
 10. ciągłe doskonalenie działań w zakresie wdrożonego systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego.

 
Realizacja tych celów następuje poprzez:

 1. stałe podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników oraz angażowanie ich do działań ZSZ,
 2. wprowadzanie innowacyjnych, nowoczesnych rozwiązań i sprzętu medycznego,
 3. utrzymywanie przyjaznej atmosfery, sprzyjającej szybkiemu powrotowi do zdrowia pacjenta,
  a w przypadku pracownika atmosfery sprzyjającej jego efektywności i zadowoleniu z wykonywanej pracy,
 4. utrzymywanie sposobów funkcjonowania i zarządzania poszczególnych komórek organizacyjnych
  w obszarze obowiązujących standardów,
 5. utrzymywanie stałego, wysokiego poziomu zaangażowania najwyższego kierownictwa w działania na rzecz rozwoju Szpitala pozostającego w zgodzie z zasadami ochrony środowiska i poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wysokimi standardami jakościowymi.

Dyrekcja Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania zintegrowanego systemu zarządzania jakością w oparciu o zidentyfikowane cele i ryzyka oraz szanse Szpitala, podejmuje działania zmierzające do utrzymania integralności systemu. Działanie te mają na celu minimalizację ryzyk i zagrożeń przy jednoczesnym wykorzystaniu pojawiających się szans.

Kierownictwo Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej zobowiązuje się do spełnienia obowiązujących wymagań oraz ciągłego doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania jakością.

Wszyscy pracownicy są współodpowiedzialni za realizację Polityki Jakości w zakresie ich stanowisk pracy, jak również zobowiązani do wykazywania inicjatyw w zakresie prac nad wdrożeniem, utrzymaniem i doskonaleniem procesów i usług.

Marzena Kula
Dyrektor ZCO