Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez Zagłębiowskie Centrum Onkologii - Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej z wykorzystaniem promieniowania jonizującego na zdrowie ludzi i na środowisko.

            W Zagłębiowskim Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej działalność związana z wykorzystaniem promieniowania jonizującego wykonywana jest na podstawie zezwoleń Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i prowadzona jest w celu diagnostyki i terapii medycznej.

            W Zagłębiowskim Centrum Onkologii stosowane są zamknięte oraz otwarte źródła promieniotwórcze oraz urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące w następujących zakładach:

  1. Zakład Medycyny Nuklearnej
  2. Zakład Radioterapii
  3. Zakład Diagnostyki Obrazowej
  4. Blok Operacyjny
  5. Szpitalny Oddział Ratunkowy

            Te miejsca, gdzie do wykonania procedury medycznej wykorzystuje się promieniowanie jonizujące są oznakowane jako Tereny Nadzorowane lub Kontrolowane i chronione są przed dostępem osób nieupoważnionych. Na tych terenach przebywać mogą jedynie pracownicy zakładów oraz pacjenci poddawani procedurom medycznym.

            Podczas wykonywania procedur z zakresu medycyny nuklearnej powstają odpady promieniotwórcze (stałe i ciekłe). W celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i środowiska podlegają one ścisłej kontroli, a sposób postępowania z tymi odpadami przebiega zgodnie przepisami prawa, według wdrożonych procedur. Odpady promieniotwórcze nie stanowią zagrożenia, zarówno dla ludności, jak i dla środowiska.