Data publikacji: 20.05.2024

 

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez Zagłębiowskie Centrum Onkologii - Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej z wykorzystaniem promieniowania jonizującego na zdrowie ludzi i na środowisko. 

W Zagłębiowskim Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej (ZCO) działalność związana z wykorzystaniem promieniowania jonizującego wykonywana jest na podstawie zezwoleń Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i prowadzona jest w celu diagnostyki i terapii medycznej.           
W ZCO stosowane są zamknięte oraz otwarte źródła promieniotwórcze oraz urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące w następujących zakładach:
 
  • Zakład Medycyny Nuklearnej
  • Zakład Radioterapii
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej
  • Blok Operacyjny
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy
Te miejsca, gdzie do wykonania procedury medycznej wykorzystuje się promieniowanie jonizujące są oznakowane jako tereny nadzorowane lub kontrolowane i chronione są przed dostępem osób nieupoważnionych. Na tych terenach przebywać mogą jedynie pracownicy zakładów oraz pacjenci poddawani procedurom medycznym.

Podczas wykonywania procedur z zakresu medycyny nuklearnej powstają odpady promieniotwórcze (stałe i ciekłe). W celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i środowiska podlegają one ścisłej kontroli, a sposób postępowania z tymi odpadami przebiega zgodnie przepisami prawa, według wdrożonych procedur. Odpady promieniotwórcze nie stanowią zagrożenia, zarówno dla ludności, jak i dla środowiska.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy, procedury przeprowadzane w ramach rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej i radioterapii
i medycyny nuklearnej nie spowodowały zwiększonego narażenia na promieniowanie jonizujące osób z ogółu ludności oraz pracowników biorących udział w przeprowadzanych procedurach medycznych. Zmierzone wartości dawek efektywnych nie przekroczyły dopuszczalnych dawek granicznych określonych w Ustawie - Prawo atomowe, tj.:

  • dla pracowników: 20 mSv/rok;
  • dla ogółu ludności: 1 mSv/rok

Ponadto, w tym samym okresie, nie miały miejsca żadne sytuacje awaryjne, mające wpływ na zwiększenie narażenia osób z ogółu ludności oraz pracowników na promieniowanie jonizujące.