Regulamin organizacji studenckich praktyk zawodowych, praktycznej nauki zawodu i szkolenia praktycznego

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki realizacji studenckich praktyk zawodowych, praktycznej nauki zawodu i szkolenia praktycznego w Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, zwanym dalej Szpitalem.

2. Regulamin ma zastosowanie do organizacji praktyk zawodowych/szkolenia praktycznego przez podmioty prowadzące kształcenie/organizatorów kształcenia w zawodach medycznych i innych mających zastosowanie w ochronie zdrowia lub osób zgłaszających się indywidualnie, z którymi Szpital zawarł umowę/porozumienie w celu ich realizacji.

3. Studenckie Praktyki zawodowe, praktyczna nauka zawodu i szkolenie praktyczne realizowane w Szpitalu są odpłatne. Koszt udziału ponosi podmiot prowadzący kształcenie/organizator kształcenia lub osoba odbywająca praktykę. Ceny wskazane zostały w Załączniku Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4. Studenckie praktyki zawodowe, praktyczna nauka zawodu i szkolenie praktyczne są realizowane na podstawie programu nauczania przedstawionego przez właściwy dla studenta lub praktykanta podmiot prowadzący kształcenie/organizatora kształcenia.

5. Termin realizacji studenckich praktyk zawodowych, praktycznej nauki zawodu i szkolenia praktycznego wynika z harmonogramu procesu nauczania i jest ustalany z pracownikiem Sekcji Rozwoju Kadr. Praktyki zawodowe/szkolenie praktyczne realizowane będzie w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy opiekuna.

6. Zakres przedmiotowy studenckich praktyk zawodowych, praktycznej nauki zawodu i szkolenia praktycznego powinien być zgodny z zadaniami realizowanymi przez Szpital.

7. Realizacja studenckich praktyk zawodowych, praktycznej nauki zawodu i szkolenia praktycznego nie może zakłócać realizacji świadczeń zdrowotnych.

§ 2
Zasady oraz tryb przyjęcia na studenckie praktyki zawodowe, praktyczną naukę zawodu i szkolenie praktyczne

1. Studencka praktyka zawodowa, praktyczna nauka zawodu, szkolenie praktyczne jest realizowana na podstawie decyzji Dyrektora lub osoby przez niego upoważnionej.

2. Warunkiem realizacji studenckich praktyk zawodowych, praktycznej nauki zawodu i szkolenia praktycznego jest umowa/porozumienie zawarte z podmiotem prowadzącym kształcenie/organizatorem kształcenia lub osobą zgłaszającą się indywidualnie, z którą Szpital zawarł umowę/porozumienie w celu ich realizacji.

3. Przyjęcie na studenckie praktyki zawodowe, praktyczną naukę zawodu i szkolenie praktyczne poprzedza złożenie przez studenta/praktykanta, w terminie co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem praktyk, następujących dokumentów:

a) podania o przyjęcie na praktykę zawodową/szkolenie praktyczne (Załącznik nr 2), które należy złożyć w Kancelarii Szpitala lub przesłać na adres mail: szpital@zco-dg.pl (dotyczy osób zgłaszających się indywidualnie, których podmiot kształcący /organizator szkolenia nie zawarł umowy ramowej ze Szpitalem);

b) skierowania wydanego przez podmiot prowadzący kształcenie/organizatora kształcenia;

c) programu praktyk zgodnego z kierunkiem kształcenia;

d) aktualnej książeczki z wpisem o szczepieniu p-ko/WZW typu B oraz książeczki /zaświadczenia/orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych, a także aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do odbycia praktyki;

e) dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej (w czasie praktyk); w przypadku studentów kierunków medycznych poszerzonego ubezpieczenia o ryzyko chorób zakaźnych obejmującego pokrycie kosztów postępowania profilaktycznego w przypadku ekspozycji zawodowej;

f) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do odbycia praktyki/szkolenia praktycznego o treści zgodnej ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu;

g) oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem o treści zgodnej ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 3, do niniejszego Regulaminu;

h) oświadczenia o pokryciu kosztów ewentualnego profilaktycznego leczenia poekspozycyjnego, w przypadku braku takiego pokrycia przez podmiot prowadzący kształcenie/organizatora kształcenia, o treści zgodnej ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu;

i) oświadczenia o zobowiązaniu się do zapewnienia we własnym zakresie środków ochrony indywidualnej stosownie do sytuacji epidemicznej na terenie kraju, województwa lub powiatu, w przypadku braku takiego pokrycia przez podmiot prowadzący kształcenie/organizatora kształcenia, o treści zgodnej ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 3 do niniejszego regulaminu,

4. Warunkiem umożliwiającym rozpoczęcie procedury przyjęcia na studenckie praktyki zawodowe, praktyczną naukę zawodu i szkolenie praktyczne jest uzyskanie zgody Dyrekcji Szpitala oraz dostarczenie dokumentów, o których mowa w ust. 3 do Sekcji Rozwoju Kadr (pokój 220, tel. 32 621 20 31).


5.
Student/praktykant, przed rozpoczęciem studenckiej praktyki zawodowej, praktycznej nauki zawodu lub szkolenia praktycznego zobowiązany jest do:

a) wniesienia opłaty za cały okres praktyki zawodowej/szkolenia praktycznego w przypadku braku takiej opłaty przez podmiot prowadzący kształcenie/organizatora kształcenia zgodnie z cennikiem oraz zasadami wnoszenia opłat (Załącznik Nr 1);

b) odbycia szkoleń w zakresie BHP, ochrony danych osobowych oraz z zakresu zakażeń szpitalnych przed dopuszczeniem do realizacji praktyki zawodowej/szkolenia praktycznego.


6. Szkolenia w zakresie BHP oraz z zakresu zakażeń szpitalnych odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 8:00, w sytuacjach wyjątkowych szkolenia mogą być przeprowadzone w innym dniu o godz. 8:00 po wcześniejszym ustaleniu z pracownikami Służby BHP oraz pracownikami Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych.

7. Warunkiem rozpoczęcia praktyk przez studenta/praktykanta jest uzyskanie:

a) potwierdzenia o spełnieniu wszystkich wymogów formalnych od pracownika Sekcji Rozwoju Kadr,

b) potwierdzenia o przeszkoleniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:
- instruktaż ogólny przeprowadzony przez pracownika Służby BHP,
- instruktaż stanowiskowy przeprowadzony przez opiekuna praktyki,
(zgodnie z Kartą szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
pkt 3 i 4).

c) zaświadczenia o odbytym szkoleniu sanitarno-epidemiologicznym” o treści zgodnej ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 4.

§ 3
Organizacja i przebieg studenckich praktyk zawodowych, praktycznej nauki zawodu, szkolenia praktycznego.

1. Szpital w ramach realizacji studenckich praktyk zawodowych, praktycznej nauki zawodu i szkolenia praktycznego zobowiązany jest do:

a) zorganizowania i przeprowadzenia praktyki zgodnie z programem praktyk przedstawionym przez podmiot prowadzący kształcenie/organizatora kształcenia,

b) wyznaczenia zakładowego opiekuna praktyki zawodowej/szkolenia praktycznego,

c) zapewnienia odpowiednich stanowisk pracy, urządzeń, materiałów dydaktycznych, zaplecza socjalnego,

d) zapewnienia odpowiednich warunków zgodnych z założeniami programowymi studenckich praktyk zawodowych, praktycznej nauki zawodu i szkolenia praktycznego,

e) dokonania przeszkolenia, o którym mowa w § 2 ust. 5 b, 6 i 7 osób odbywających praktyki zawodowe, praktyczną naukę zawodu i szkolenia praktyczne,

f) zapewnienia bieżącego nadzoru nad realizacją zadań i celów wynikających z programu praktyki zawodowej i szkolenia praktycznego,

g) umożliwienia osobie wyznaczonej przez podmiot prowadzący kształcenie/organizatora kształcenia sprawowanie nadzoru dydaktycznego nad praktykami zawodowymi /szkoleniem praktycznym oraz kontroli w zakresie wynikającym z realizacji umowy/porozumienia,

h) potwierdzenia odbycia studenckich praktyk zawodowych, praktycznej nauki zawodu i szkolenia praktycznego na dostarczonym przez studenta/praktykanta dokumencie,

i) bieżącego rozwiazywania problemów wynikłych w trakcie realizacji studenckich praktyk zawodowych, praktycznej nauki zawodu i szkolenia praktycznego.

2. Szpital w ramach realizacji studenckich praktyk zawodowych, praktycznej nauki zawodu i szkolenia praktycznego ma prawo do:

a) powiadomienia osoby odpowiedzialnej ze strony podmiotu prowadzącego kształcenie/organizatora kształcenia, w przypadku nagannego zachowania się studenta/praktykanta,

b) wydalenia studenta/praktykanta z praktyki zawodowej/szkolenia praktycznego w przypadku gdy student/praktykant nie wykonuje poleceń opiekuna praktyk lub gdy zachowanie studenta/praktykanta negatywnie wpływa na opinię Szpitala lub student /praktykant nie zgłasza się na praktykę lub student/praktykant nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu,

c) żądania od studenta/praktykanta naprawienia wyrządzonej szkody, we wskazanej przez Szpital formie.

3. Podmiot prowadzący kształcenie/organizator kształcenia lub osoba zgłaszających się indywidualnie zobowiązany jest do:

a) wydania skierowań,

b) konieczności ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w przypadku studentów/praktykantów zawodów medycznych i zawodów mających zastosowanie w ochronie zdrowia poinformowania o konieczności rozszerzenia ubezpieczenia o ryzyko chorób zakaźnych (ubezpieczenie w zakresie HBV, HCV, HIV) oraz pokryciu ewentualnego profilaktycznego leczenia poekspozycyjnego w przypadku braku takiego pokrycia przez podmiot prowadzący kształcenie/organizatora kształcenia lub ubezpieczyciela,

c) bieżącego rozwiązywania problemów wynikłych w trakcie realizacji studenckich praktyk zawodowych, praktycznej nauki zawodu, szkolenia praktycznego.

4. Podmiot prowadzący kształcenie/organizator kształcenia ma prawo do:

a) sprawowania nadzoru dydaktycznego nad studenckimi praktykami zawodowymi, praktyczną nauką zawodu, szkolenia praktycznego oraz kontroli w zakresie wynikającym z realizacji umowy/porozumienia,

b) dokonywania oceny studenckich praktyk zawodowych, praktycznej nauki zawodu, szkolenia praktycznego realizowanych w Szpitalu.

5. Funkcję opiekuna pełni osoba spełniająca warunki określone programem kształcenia, posiadająca doświadczenie zawodowe w pracy ze studentami/praktykantami. Opiekuna praktyk wyznacza kierownik komórki organizacyjnej/pielęgniarka oddziałowa lub podmiot prowadzący kształcenie/organizator kształcenia.

6. Do obowiązków opiekuna należy:

a) odebranie od studentów/praktykantów „Karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny” potwierdzającego odbycie instruktażu ogólnego z dziedziny BHP oraz Zaświadczenia potwierdzającego odbycie szkolenia sanitarno-epidemiologicznym (Załącznik nr 4),

b) przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego dla studenta/praktykanta.

c) potwierdzenie przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego na „Karcie szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny” i przekazanie wypełnionego dokumentu do Sekcji Rozwoju Kadr do akt praktykanta.

d) zapoznanie studentów/praktykantów z Regulaminem Organizacyjnym Szpitala, obowiązującymi procedurami i przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów dotyczących komórki organizacyjnej, w której student/praktykant realizuje program, niezbędnymi w przebiegu praktyki zawodowej i szkolenia praktycznego,

e) uzyskania od pacjentów, zgody na obecność studentów/praktykantów podczas udzielania świadczeń zdrowotnych,

f) przydzielanie zadań wynikających z programu oraz zapewnienie bieżącego nadzoru nad realizacją celów studenckiej praktyki zawodowej, praktycznej nauki zawodu, szkolenia praktycznego,

g) podanie do wiadomości studentom/praktykantom wymagań stawianych na praktykach zawodowych/szkoleniu praktycznym, sankcji za niespełnienie wymagań,

h) bieżąca kontrola prowadzenia dzienniczka praktyk, wpisywanie uwag i zaleceń dotyczących sposobu wykonywania prac i zadań, potwierdzenie odbycia praktyki.

7. Opiekun praktyki zawodowej/szkolenia praktycznego uprawniony jest do:

a) bieżącej kontroli praktyki zawodowej/szkolenia praktycznego,

b) dokonywania zaliczeń,

c) prowadzenia dziennika praktyk,

d) wpisywania uwag i zaleceń dotyczących sposobu wykonywania prac i zadań,

e) potwierdzania odbycia praktyki zawodowej/szkolenia praktycznego

8. Zakończenie praktyk następuje po rozliczeniu się studenta/praktykanta z powierzonych mu zadań i wpisaniu przez opiekuna praktyk zaliczenia w dostarczonym dokumencie.

§ 4
Uprawnienia i obowiązki studentów/praktykantów

1. Każdy student/praktykant zobowiązany jest do:

a) przestrzegania niniejszego Regulaminu;

b) dbania o dobrą opinię Szpitala i powierzone mienie;

c) odbycia szkolenia z zakresu BHP, ochrony danych osobowych, a w przypadku studentów/praktykantów zawodów medycznych również z zakresu zakażeń szpitalnych;

d) posiadania własnej odzieży roboczej i obuwia spełniającego wymogi bhp oraz własny identyfikator;

e) zgłoszenia się na studencką praktykę zawodową, praktyczną naukę zawodu, szkolenie praktyczne o ustalonej godzinie oraz obecności na praktyce zawodowej/szkoleniu praktycznym w godzinach ustalonych przez opiekuna i w harmonogramie praktyki;

f) starannego wykonywania wyznaczonych zadań;

g) przestrzegania Regulaminu Organizacyjnego;

h) przedstawiania opiekunowi praktyk pisemnego usprawiedliwienia w przypadku nieobecności na praktyce zawodowej lub szkoleniu praktycznym;

i) powiadomienia Szpitala o rezygnacji z praktyki zawodowej lub szkolenia praktycznego w terminie nie później niż na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem studenckich praktyk zawodowych, praktycznej nauki zawodu i szkolenia praktycznego.

2. Każdy student/praktykant ma prawo do:

a) udziału w zajęciach wynikających z treści programowych,

b) korzystania z mienia Szpitala w zakresie niezbędnym do realizacji celów wynikających z programu,

c) zgłaszania pytań, uwag i oceny zajęć,

d) uzyskania wpisu w dokumentacji wystawionej przez podmiot prowadzący kształcenie.

§ 5
Postanowienia końcowe

Kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przepisy prawa cywilnego.