Regulamin przeprowadzania badań ankietowych

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Badania ankietowe na terenie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego
  im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, zwanego dalej Szpitalem, przeprowadzane są
  po wyrażeniu pisemnej zgody przez Dyrektora oraz podpisaniu dwóch jednobrzmiących egzemplarzy Porozumienia w sprawie przeprowadzenia badania ankietowego w Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej.
 2. W Szpitalu prowadzi się rejestr przeprowadzonych badań ankietowych – druk P-016.

 

REALIZACJA PROCESU UZYSKIWANIA ZGODY

§2

 1. Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie badań ankietowych Ankieter może pobrać
  ze strony internetowej ZCO. Wzór wniosku stanowi druk P-011.
 2. Uzupełniony wniosek Ankieter składa w Kancelarii Szpitala.
 3. Dyrektor Szpitala udziela pisemnej zgody lub odmawia udzielenia zgody na przeprowadzenie badania ankietowego po zaopiniowaniu wniosku pod względem formalnym i merytorycznym.
 4. Dyrektor Szpitala odmawia wyrażenia zgody w szczególności w przypadku, gdy przeprowadzenie ankiety może utrudniać dostęp pacjentów do udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.
 5. Ankieter zostaje pisemnie poinformowany o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie badań ankietowych lub jej braku w terminie 21 dni od daty złożenia wniosku – druk P-012.
 6. Po uzyskaniu zgody na przeprowadzenie badania ankietowego na terenie Szpitala, Ankieter zobowiązany jest do uiszczenia w Kasie Szpitala:
  • Opłaty stałej w wysokości 50 zł (pięćdziesiąt złotych) od każdego przeprowadzonego badania ankietowego,
  • Opłaty 0,20 zł (zero złotych, dwadzieścia groszy) od każdej strony kwestionariusza ankiety, pomnożonej przez liczbę deklarowanych respondentów.
 7. Ankieter zobowiązany jest do odbycia szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych
  u Inspektora Ochrony Danych oraz podpisania Oświadczenia o zachowaniu poufności –
  druk P-013.
 8. Ankieter po uzyskaniu zgody Dyrektora, uiszczeniu opłat oraz odbyciu szkolenia, podpisuje Porozumienie w sprawie przeprowadzenia badania ankietowego w Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej – druk P-014.
 9. Realizacja badań ankietowych następuje zgodnie z zawartym Porozumieniem.

 

PUBLIKACJA WYNIKÓW

§3

Wyniki badań ankietowych Ankieter jest zobowiązany przedstawić w formie elektronicznej na adres mailowy szpital@zco-dg.pl. Wyniki badań ankietowych podlegają zaopiniowaniu przez kierownika każdej komórki organizacyjnej, w której przeprowadzona była ankieta, w formie adnotacji.

 1. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez kierownika komórki organizacyjnej, wyniki ankiety mogą zostać upublicznione przez Ankietera, zgodnie z zakresem wskazanym we wniosku.
 2. Ankieter zostanie poinformowany pisemnie o zgodzie na publikację wyników – druk P-015.