POLITYKA JAKOŚCI,
ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO
ORAZ BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej świadczy kompleksowe usługi medyczne na wysokim poziomie zgodnie
z obowiązującymi aktami prawnymi i oczekiwaniami pacjentów, zapewniając im i osobom odwiedzającym, a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy.

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług i zmniejszenie oddziaływania szpitala na środowisko oraz poprawy warunków pracy personelu, w naszej placówce opracowano i wdrożono system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001:2015, system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001:2015 oraz system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według PN-N-18001:2004.

Cele jakościowe, środowiskowe oraz dotyczące zagadnień BHP stojące przed naszym Szpitalem to

 • poprawa standardu oferowanych usług medycznych,
 • poprawa warunków bytowych pacjentów korzystających z usług szpitala,
 • dążenie do pełnej satysfakcji pacjentów oraz pracowników placówki,
 • prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • uświadamianie i angażowanie personelu w działania na rzecz ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko w wyniku wykonywania usług,
 • prawidłowe gospodarowanie mediami (wodą, ściekami, energii cieplnej i elektrycznej oraz odpadami.
 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii środowiskowych,
 • zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
 • dążenia do stałej poprawy stanu bhp na wszystkich stanowiskach pracy,
 • ciągłe doskonalenie działań w zakresie wdrożonego systemu zarządzania jakością
  i zarządzania środowiskowego oraz sytemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Realizacja tych celów następuje poprzez:

 • stałe podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników oraz angażowanie ich do działań ZSZ.
 • zakupy nowoczesnego i niezbędnego sprzętu medycznego,
 • stworzenie przyjaznej atmosfery, sprzyjającej szybkiemu powrotowi do zdrowia pacjenta,
 • udzielanie pełnej informacji o postępach leczenia,
 • sukcesywne modernizacje poszczególnych komórek organizacyjnych i przystosowywanie ich do obowiązujących standardów,
 • analizowanie i wyciąganie wniosków z ankiet wypełnianych przez pacjentów
  i zatrudnionych pracowników,
 • zaangażowanie kierownictwa w działania na rzecz rozwoju Szpitala pozostającego
  w zgodzie z zasadami ochrony środowiska i poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dyrekcja Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania zintegrowanego systemu weryfikuje politykę jakości przystosowując ją do zmieniających się warunków. W oparciu
o ogólne cele, opracowane są cele szczegółowe podlegające zatwierdzeniu i okresowo weryfikowane przez Dyrekcję Szpitala.        

Wszyscy pracownicy są współodpowiedzialni za realizację Polityki Jakości w zakresie ich stanowisk pracy, jak również zobowiązani do wykazywania inicjatyw w zakresie prac nad wdrożeniem, utrzymaniem i doskonaleniem procesów i usług. Kierownictwo Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji powyższej polityki.

Powyższa polityka jest znana wszystkim pracownikom Szpitala oraz podana do wiadomości wszystkim zainteresowanym pacjentom.

lek. Zbigniew Grzywnowicz
p.o. Dyrektor ZCO
Dąbrowa Górnicza 27.12.2017
Wydanie IV

O szpitalu

W placówce funkcjonuje 19 oddziałów specjalistycznych, a także 24 poradnie.

więcej >

E-pacjent

system umawiania wizyt online

zarejestruj się online >