Zapraszamy placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) z województwa śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego do współpracy w ramach projektu pn. "Profilaktyka chorób odkleszczowych dla mieszkańców województw: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego" w ramach Osi Priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.1 Programy profilaktyczne - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom zakwalifikowanym do projektu.

Ogłoszenie

Formularz oferty i oświadczenia

Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie

Umowa współpracy