Oddział Geriatryczny

 

Lekarz Kierujący Oddziałem:
dr. n. med. Tomasz Misztalski

 

Pielęgniarz Oddziałowy:
piel. Norbert Piątkowski

 

Telefony:
 • Lekarze: 32 621 21 39
 • Pielęgniarz Oddziałowy: 32 621 21 64
 • Pielęgniarki: 32 621 21 38

 

Oddział został utworzony w styczniu 2018r.

Geriatria ma największe znaczenie w diagnozowaniu i leczeniu schorzeń, których charakter jest z założenia wieloetiologiczny, o nietypowym obrazie, często monosymptomatycznym. Wymagane jest holistyczne i problemowe podejście. Tylko taki sposób postępowania umożliwia osiągnięcie poprawy stanu zdrowia, samopoczucia i funkcjonowania chorego. W zakresie świadczeń medycznych Oddział będzie pracował zgodnie ze standardami opieki geriatrycznej.

Zadania oddziału:

 • prowadzenie działań diagnostyczno-leczniczych w stanach pogorszenia zdrowia seniorów spowodowanych ostrymi procesami lub częściej zaostrzeniem procesów przewlekłych,
 • zmierzanie do spowolnienia chorób przewlekłych,
 • poprawa komfortu życia w chorobach przewlekłych i nieuleczalnych,
 • racjonalizacja postępowania terapeutycznego i ograniczanie częstość hospitalizacji, zapobieganie jatropatogenii,
 • różnicowanie objawów zaburzeń psychicznych od następstw zaburzeń somatycznych,
 • prowadzenie edukacji pacjentów i opiekunów, optymalizując zapotrzebowanie na świadczenia medyczne i opiekuńcze,
 • ustalanie oceny funkcjonalnej chorych i stopnia odwracalności istniejących zaburzeń, optymalizując zapotrzebowanie na świadczenia medyczne,
 • współpraca z oddziałami klasycznymi, poradniami specjalistycznymi, jednostkami lecznictwa przewlekłego i opiekuńczymi, dobierając odpowiednie formy postępowania z pacjentem.

Oddział Geriatryczny jest oddziałem traktowanym jako oddział krótkoterminowy i powinien być oddziałem pierwszego pobytu diagnostycznego i terapeutycznego przy zaostrzeniach stanów przewlekłych, w stanie nieokreślonego pogorszenia stanu zdrowia, załamaniu funkcjonowania u osób po 60-tym roku życia. Po zakończeniu pobytu w Oddziale Geriatrycznym pacjent najczęściej powraca do domu, czasem diagnostyka i leczenie wymaga uzupełnienia w oddziałach klasycznych lub poradniach specjalistycznych, niekiedy wymaga przedłużonych świadczeń leczniczych lub opiekuńczych.

Przyjęcia do Oddziału Geriatrycznego odbywają się na podstawie ważnego skierowania wystawionego przez lekarza prowadzącego pacjenta, po ustaleniu terminu i miejsca. Przyjęcia w trybie doraźnym odbywać się będą jedynie w przypadku wolnych miejsc. Wypisy odbywają się po uprzedniej informacji o wypisie z minimum jednodniowym wyprzedzeniem.

Pacjent przy przyjęciu powinien przedstawić dostępną dokumentację medyczną, wykaz pobieranych leków z ich dawkowaniem. Przyjęcie pacjentów z zaburzeniami funkcji poznawczych powinno się odbywać w obecności opiekuna. Ze względu na brak zabezpieczeń chorzy pobudzeni, zdezorientowani, agresywni nie mogą być przyjęcia. Do przyjęcia niezbędna jest świadoma zgoda chorego.

PORADNIK SENIORA

O szpitalu

W placówce funkcjonuje 19 oddziałów specjalistycznych, a także 24 poradnie.

więcej >

E-pacjent

system umawiania wizyt online

zarejestruj się online >