Klauzula informacyjna dla pacjentów

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zco-dg.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj. w szczególności Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm., w brzmieniu obowiązującym od dnia 11 maja 2017 r.),

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z art. 29 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

7) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.

8) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

9) Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa, tj. ustawy o działalności leczniczej, ustawy o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

11) w okresie, w którym na podstawie art. 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm., w brzmieniu obowiązującym od dnia 11 maja 2017 r.) wymagane jest przechowywanie dokumentacji medycznej przez Administratora, wyłączone jest prawo pacjenta do bycia zapomnianym zgodnie z Art. 17 ust. 1 RODO.

O szpitalu

W placówce funkcjonuje 19 oddziałów specjalistycznych, a także 24 poradnie.

więcej >

E-pacjent

system umawiania wizyt online

zarejestruj się online >