Informacje dotyczące wypisania ze szpitala

Wypisanie pacjenta ze Szpitala, jeżeli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej, następuje:

  • gdy stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w Szpitalu,
  • na żądanie pacjenta lub przedstawiciela ustawowego, po poinformowaniu przez lekarza o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w Szpitalu. Osoba ta składa pisemne oświadczenie o wypisaniu ze Szpitala na własne żądanie.
    W przypadku odmowy złożenia takiego oświadczenia, lekarz sporządza adnotację w dokumentacji medycznej,
  • w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu Porządkowego Szpitala przez pacjenta, jeśli nie zagraża to życiu pacjenta lub innych osób.

Przed opuszczeniem Szpitala każdy pacjent otrzymuje wypis z kartą informacyjną o przebiegu leczenia oraz ewentualnie odpowiednie zaświadczenie o niezdolności do pracy. Do wydania takiego zaświadczenia niezbędny jest NIP zakładu pracy pacjenta, PESEL pacjenta, NIP pacjenta lub dowód osobisty pacjenta.

Kartę informacyjną należy zachować i okazywać podczas wizyt kontrolnych w Poradni u lekarza specjalisty.

O szpitalu

W placówce funkcjonuje 19 oddziałów specjalistycznych, a także 24 poradnie.

więcej >

E-pacjent

system umawiania wizyt online

zarejestruj się online >