Informacje dotyczące przyjęcia Pacjenta do szpitala

Przyjęcia planowe do Szpitala odbywają się w dni robocze w godzinach 07:00–14:35 w Izbie Przyjęć Planowych, która znajduje się na wprost głównego wejścia do Szpitala.

Zgłaszając się do Izby Przyjęć Planowych pacjent powinien posiadać:

  • skierowanie do szpitala,
  • dokument stwierdzający tożsamość,
  • aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego (np. kartę elektroniczną NFZ) lub inny dokument potwierdzający prawo pacjenta do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • karty informacyjne dotyczące poprzednich okresów leczenia,
  • wyniki zleconych badań diagnostycznych.

Posiadanie w/w dokumentów nie dotyczy pacjentów przyjętych do Szpitala w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Dokumenty te pacjent lub osoby bliskie są zobowiązani dostarczyć niezwłocznie po ustaniu przeszkód.

Pacjent nie posiadający obywatelstwa polskiego, będący obywatelem jednego z państw Unii Europejskiej powinien posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub ważny w dniu przyjęcia Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ albo poświadczenie z Narodowego Funduszu Zdrowia o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych na podstawie przepisów o koordynacji.

Pacjenci nie posiadający prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym cudzoziemcy
z państw nie należących do Unii Europejskiej sami pokrywają koszty leczenia. Szpital może uzależnić przyjęcie pacjenta od uiszczenia zaliczki na poczet kosztów leczenia, z wyjątkiem przypadków nagłych zagrożenia życia i zdrowia.

Obok Izby Przyjęć Planowych znajduje się Depozyt Szpitala czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00–15:00.
W Depozycie Szpitala należy złożyć za pokwitowaniem odzież i obuwie wyjściowe oraz wszelkie przedmioty wartościowe
(np. biżuterię, pieniądze). Szpital nie odpowiada za przedmioty wartościowe i pieniądze zatrzymane przez pacjenta, nie przekazane do Depozytu Szpitala.

O szpitalu

W placówce funkcjonuje 19 oddziałów specjalistycznych, a także 24 poradnie.

więcej >

E-pacjent

system umawiania wizyt online

zarejestruj się online >