Przyjęcie do szpitala odbywa się w dwóch trybach :

I. Przyjęcie w trybie planowym

Planowe przyjęcie odbywa się po wcześniejszym ustaleniu terminu przez lekarza oddziału.

Pacjent, który został skierowany do leczenia planowego w szpitalu powinien zabrać ze sobą:

 • osobiste przybory toaletowe,
 • sztućce,
 • piżamę lub koszulę nocną,
 • szlafrok,
 • ręcznik,
 • bieliznę i pantofle.

Dzieci przyjmowane do szpitala mogą mieć swoje ubranka i zabawki po uzgodnieniu z  pielęgniarką oddziałową.

Izba Przyjęć Planowych czynna w dni robocze w godzinach 07:00–14:35.

Pacjent w ustalonym dniu zgłasza się do przyjęcia do Izby Przyjęć Planowych (na parterze, przy wejściu głównym) z wymaganymi dokumentami : 

 • skierowanie na hospitalizację (w przypadku Oddz. Onkologii Klinicznej skierowanie dotyczy pierwszej hospitalizacji w planowanym cyklu leczenia),
 • badania wymagane przez oddział przy przyjęciu planowym, o których pacjent zostaje powiadomiony w trakcie kwalifikacji do przyjęcia,
 • dokument tożsamości - ze zdjęciem i numerem PESEL (dla obcokrajowców - paszport),
 • aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego potwierdzający prawo pacjenta do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (np. legitymację emeryta-rencisty, druk ZUS RMUA),
 • wyniki badań będących w posiadaniu pacjenta, związanych z jego chorobą, karty informacyjne leczenia szpitalnego, jeśli pacjent był wcześniej hospitalizowany;

Po rejestracji w Izbie Przyjęć pacjent otrzymuje opaskę identyfikacyjną, ma założoną historię choroby. Następnie deponuje ubrania, pozostawione rzeczy zostają spisane i spakowane. Rzeczy wartościowe zostają umieszczone w depozycie rzeczy wartościowych zgodnie z obowiązującą procedurą.  Szpital nie odpowiada za przedmioty wartościowe i pieniądze zatrzymane przez pacjenta, nie przekazane do depozytu szpitala. Pacjent następnie zostaje skierowany do oddziału, gdzie personel pielęgniarski udziela dalszych informacji.

II. Przyjęcie w trybie nieplanowym (nagłym) dotyczy wyłącznie pacjentów znajdujący się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia.

Świadczenia te udzielane są na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (oznakowane wejście do SOR, od ul. Legionów Polskich).

W przypadku przyjęcia do szpitala pacjenta w stanie nagłym (zagrożenia zdrowia i życia), wyżej wymienione rzeczy osobiste oraz dokumentu powinny zostać dostarczone pacjentowi przez rodzinę lub opiekuna.

Kontakt telefoniczny: 32 621 21 12 lub 32 262 24 35

 

Uwaga! Pacjenci w stanie:

 • nagłego zachorowania;
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.
mogą skorzystać ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Po godzinie 18.00 do 8.00 rano dnia następnego (całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy) pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne i udzielane bez skierowania w dowolnym punkcie udzielającym tych świadczeń.

Świadczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej udzielane są w Przychodniach Specjalistycznych (wejście od ul. Szpitalnej 13).

Kontakt telefoniczny: 32 621 20 75.

 

Informacje ogólne:

 1. Pacjent nie posiadający obywatelstwa polskiego, będący obywatelem jednego z państw Unii Europejskiej powinien posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub ważny w dniu przyjęcia Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ albo poświadczenie z Narodowego Funduszu Zdrowia o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych na podstawie przepisów o koordynacji.
 2. Pacjenci nie posiadający prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym cudzoziemcy z państw nie należących do Unii Europejskiej sami pokrywają koszty leczenia. Szpital może uzależnić przyjęcie pacjenta od uiszczenia zaliczki na poczet kosztów leczenia, z wyjątkiem przypadków nagłych zagrożenia życia i zdrowia.

O szpitalu

W placówce funkcjonuje 19 oddziałów specjalistycznych, a także 24 poradnie.

więcej >

E-pacjent

system umawiania wizyt online

zarejestruj się online >