OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.05.01.00-IP.05-00-015/19

31/01/2020

Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie – wnioskodawca , w oparciu o zapisy art. 33 Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146),

ogłasza otwarty nabór Partnera

do wspólnego przygotowania i realizacji projektu na konkurs POWR.05.01.00-IP.05-00-015/19  w programie „Ogólnopolski program profilaktyki uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych u młodzieży i młodych dorosłych POWER ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach w ramach Działania  5.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Przewiduje się wybór tylko jednej instytucji, która będzie Partnerem projektu.

Nabór dotyczy organizacji pozarządowej, która ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu prowadziła działania związane z edukacją prozdrowotną dot. profilaktyki uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych u młodzieży i młodych dorosłych.

Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest wzór oferty. Prosimy składać oferty drogą mailową, w formie skanu na adres mailowy: dlukosek@zco-dg.pl do 20.02.2020 roku.

Wzór oferty.

O szpitalu

W placówce funkcjonuje 19 oddziałów specjalistycznych, a także 24 poradnie.

więcej >

E-pacjent

system umawiania wizyt online

zarejestruj się online >