Udany audyt recertyfikujący dotyczący norm jakości ISO

04/02/2019

W dniach 14-18 stycznia 2019 r. Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej poddał się recertyfikacji systemów zarządzania:

 • ISO 9001:2015 System zarządzania jakością,
 • ISO 14001:2015 System zarządzania środowiskowego.

Niezależna komisja audytorów zewnętrznych z firmy certyfikującej DNV-GL po raz kolejny potwierdziła, iż Nasz Szpital spełnia wysokie wymogi jakościowe wynikające z wyżej wymienionych norm ISO. Audytorzy dokonali drobiazgowej kontroli obszarów Szpitala. Komisja zewnętrzna sprawdzała zgodność usług świadczonych przez ZCO z normami jakości oraz spełnianie przez Naszą placówkę obowiązków wynikających z aktualnych przepisów prawa.

Początek prac z systemami zarządzania w Szpitalu związany jest z rokiem 2007. Pierwszym etapem było opracowanie dokumentacji i wdrożenie systemu zarządzania jakością na zgodność z normą ISO 9001:2000. Potwierdzeniem podjętych starań była pozytywna zewnętrzna certyfikacja jeszcze w tym samym roku.

W związku z dalszym rozwojem Szpitala pojawiła się uzasadniona potrzeba wdrożenia kolejnych systemów związanych z zarządzaniem środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy personelu – tworząc tym samym w placówce Zintegrowany System Zarządzania. Opracowano niezbędną dokumentację oraz podjęto starania celem dostosowania Szpitala do nowych wymagań norm ISO. Personel poddany został szkoleniom, przeprowadzono audyty zewnętrzne. Wynikiem wszystkich prac była gotowość naszej placówki do rygorystycznej i niezależnej oceny zewnętrznej.

W zakresie korzyści jakie z całego procesu wynosi ZCO, a co za tym idzie nasz pacjent i środowisko lokalne można zgrupować w kilka punktów:

 • poprawa standardu oferowanych usług medycznych,
 • poprawa warunków bytowych pacjentów korzystających z usług szpitala,
 • dążenie do pełnej satysfakcji pacjentów oraz pracowników placówki,
 • prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami,
 • uświadamianie i angażowanie personelu w działania na rzecz ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko w wyniku wykonywania usług,
 • prawidłowe gospodarowanie wodą i ściekami,
 • efektywne zużycie nośników energii cieplnej i elektrycznej,
 • prawidłowe zarządzanie odpadami,
 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii środowiskowych,
 • ciągłe doskonalenie działań w zakresie wdrożonego systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego.

Pozytywna ocena wystawiona Zagłębiowskiemu Centrum Onkologii Szpitalowi Specjalistycznemu im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej przez DNV-GL po audycie recertyfikującym potwierdza słuszny kierunek polityki stałego podnoszenia jakości usług świadczonych w dąbrowskim szpitalu.

O szpitalu

W placówce funkcjonuje 19 oddziałów specjalistycznych, a także 24 poradnie.

więcej >

E-pacjent

system umawiania wizyt online

zarejestruj się online >